اسکاچ

به طور خلاصه واژه اسکاچ صحیح بوده و این کلمه مأخوذ از کلمه انگلیسی Scotch Brite که یک برند تولید لیف ظرفشویی است می باشد.

توضیح بیشتر کلمه اسکاچ طبق آنچه در فرهنگ فارسی معین آمده است :

( اِ ) (اِ.) 1 - مأخوذ از اسکاچ برایت که نام تجاری یک نوع لیف ظرفشویی است برای شستن ظروف آشپزخانه . 2 - مأخوذ از نام اسکاچ که نام تجارتی نوعی چسب است . نوار چسب بی رنگ . 3 - نوعی ویسکی . 4 - پارچه چهارخانه : دامن اسکاچ .

معادل فارسی واژه Scotch

اسکاچ، نوار چسب اسکاچ، چاک، زخم، خراش، زخمی کردن، چاک دادن، له کردن، مسدود کردن، مانع غلتیدن شدن

کاربرد اصطلاحاتی :

ما از این واژه برای اشاره به لیف ظرفشویی یا اسفنج ظرفشویی مورد استفاده جهت شستشوی ظروف آشپزخانه بهره می بریم.